Algemene voorwaarden

 

 

Algemeen:

Deze onderstaande voorwaarden gelden voor alle behandelingen, transacties en aanbiedingen tussen ‘ My Skin Affair’ en een cliënt waarop ‘ My Skin Affair’ deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Een behandeling kan eenmalig geannuleerd of verzet worden, indien dit 48 uur voorafgaande van de behandeling aangegeven wordt.

Afspraken:

- De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch ( Via whatsapp of bellen) aan ‘ My Skin Affair’ melden.

- Indien de client vijf minuten later denkt te zijn even telefonisch contact opnemen met.

- Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag ‘ My Skin Affair’ de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de client door berekenen.

- Indien de client bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag ‘ My Skin Affair’ de gehele afspraak annuleren en toch de 50 procent van de behandeling aan de client door berekenen.

- Indien de client deze verplichting niet nakomt, mag ‘ My Skin Affair’ 50 procent voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.

- Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betalingen:

Salon ‘My Skin Affair’ vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling met betaalpas. Het is niet mogelijk om contant te betalen in de salon.

Aansprakelijkheid:

My Skin Affair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon My Skin Affair is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging & diefstal:

Schoonheidssalon My Skin Affair heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, instrumenten of producten beschadigt. Schoonheidssalon My Skin Affair meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 werkdagen nadat de afspraak heeft plaatsgevonden, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon My Skin Affair. Schoonheidssalon My Skin Affair moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal schoonheidssalon My Skin Affair de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien schoonheidssalon My Skin Affair en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft schoonheidssalon My Skin Affair het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht:

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon My Skin Affair en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Vragen en feedback:

My Skin Affair controleert regelmatig of zij aan deze algemene voorwaarden voldoet. Als u vragen of tips heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

My Skin Affair
AALSMEERDERWEG 249A
1432 CM AALSMEER
Netherland
Tel: 06-VOLGT
Mail: info@myskinaffair.nl
KVK: 78270731
Bank: NL17 RABO- VOLGT